9th Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara  94

Start Date : 10th June 2015
End Date : 11th June 2015
Venue : Jakarta, Indonesia
Total participant : 0
Total Interested : 0
Institution :

event03.png
 

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara (MCSN) yang bertemakan “Inovasi Produk Kewangan Islam Kontemporari ke Arah Pembangunan Sosio-ekonomi Ummah ” bakal memberi fokus kepada isu-isu kewangan semasa berkaitan dengan “Pembiayaan Semula dan Penstrukturan .“Semula” (Refinancing & Restructuring) dan “Aplikasi Hajah dalam Produk-produk Inovatif.

Umum mengetahui bahawa penstrukturan semula pembiayaan adalah salah satu inisiatif yang biasanya diambil oleh insititusi kewangan Islam bagi memudahkan pelanggan melunaskan hutangnya. Namun begitu, terdapat beberapa isu Syariah dalam amalan penstrukturan semula pembiayaan yang memerlukan perbahasan dan perbincangan mendalam oleh pakar-pakar Syariah dan pengamal-pengamal kewangan Islam berpengalaman. Isu-isu tersebut adalah seperti perlanjutan masa pembayaran hutang melalui mekanisme tertentu seperti melalui kontrak baharu yang mengakibatkan penambahan jumlah hutang dan isu qalb al-dayn yang masih diperselisihi oleh para ulama. Konsep “al-hajah tanzil manzilah al-darurah” juga perlu dibahaskan bagi mendapat pencerahan sama ada aplikasinya dalam produk-produk inovatif kewangan Islam masa kini menepati maksud sebenar kaedah fekah tersebut. Ternyata kebanyakan pihak menjadikan alasan “al-hajah tanzil manzilah .al-darurah” sebagai asas untuk membenarkan produk-produk inovatif sebagai alat kewangan yang patuh Syariah.

Muzakarah ini agak berbeza formatnya daripada tahun-tahun yang lalu dengan menyediakan ruang perbincangan untuk penerokaan produk kewangan Islam baru yang berasaskan ekuiti dan berteraskan pembangunan sosial. Muzakarah kali ini akan menyediakan satu sesi perkongsian melibatkan pengamal-pengamal kewangan Islam berpengalaman berkenaan produk-produk kewangan Islam berasaskan ekuiti dan pembangunan sosial yang ditawarkan. Sesi perkongsian pengalaman seperti ini diharapkan boleh menjadi perangsang kepada inovasi dalam produk-produk tersebut. Di samping itu, Muzakarah juga menyediakan wadah bagi para akademik mengetengahkan idea-idea melalui pembentangan kertas kerja yang bermutu. Diharapkan sesi Muzakarah pada kali ini akan menghasilkan resolusi yang merupakan titik persefahaman serantau dan menjadi pemangkin kepada industri kewangan Islam, seterusnya menyumbang ke arah pembentukan satu sistem .yang lebih dinamik dan lebih berupaya memenuhi keperluan masyarakat Nusantara 

 

 

Ucaptama oleh Timbalan Gabenor di Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-9  

 

Speaker : Dato' Muhammad bin Ibrahim

Tempat : Millennium Hotel, Sirih, Jakarta, Indonesia

Tarikh : 10 Jun 2015 

Bahasa :

 

Saya ingin mengucapkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta`ala kerana dengan limpah kurniaNya, Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Kali Ke-Sembilan dapat diadakan di kota Jakarta.  Majlis ini merupakan kali kedua diadakan di Jakarta sejak tahun 2009.

Saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullaah (UIN) Jakarta dan Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam atau ISRA atas inisiatif mereka menganjurkan Muzakarah ini.

Majlis Muzakarah ini bermula pada tahun 2006 oleh Bank Negara Malaysia, kemudiannya diteruskan oleh ISRA. Hasrat pertubuhan hanya satu; iaitu untuk memupuk persefahaman dan kerjasama erat antara para ilmuan Syariah dalam kalangan rumpun Nusantara berhubung dengan isu-isu fiqh muamalat dan kewangan Islam.

Melalui platform sebegini, visinya adalah untuk mencetuskan idea dan pandangan baharu dalam kalangan ulama dalam suasana penuh toleransi dan hormat-menghormati, walaupun kebanyakan kita datang dari berlatar belakang perbezaan budaya, ekonomi dan struktur politik.

Pada hari ini, saya ingin berkongsi pandangan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang tiga perkara berikut:

  1. Memperkasakan peranan ahli Syariah;
  2. Memupuk dinamisme ijtihad dalam persekitaran kontemporari; dan
  3.  Menyemai semangat saling menghormati dalam kepelbagaian penafsiran Syariah.

 

Memperkasakan Peranan Ahli Syariah

Landskap kewangan Islam masa kini telah melalui banyak perubahan dan kemajuan berbanding 10 tahun yang lalu. Perubahan ini dapat dilihat pada peningkatan aset perbankan global yang telah mencecah hampir USD1.5 trilion, jumlah "outstanding" sukuk sebanyak USD295 bilion, aset dana secara Islam sebanyak USD76 bilion dan sumbangan takaful sebanyak USD21 bilion (Sumber: IFSB: 1H 2014). Selain itu, penyertaan jurisdiksi dari negara bukan Islam semakin meningkat khususnya dalam penerbitan sukuk. Ini menggambarkan penerimaan yang semakin positif masyarakat dunia terhadap kewangan Islam.  Instrumen sukuk kini menjadi antara instrumen yang paling inovatif dan mendapat perhatian oleh kerajaan dan syarikat multinasional.

Sebagai respons kepada perkembangan ini, peranan dan harapan (expectation) ahli Syariah dilihat menjadi lebih mencabar bagi mencari penyelesaian kepada isu-isu Syariah baru yang timbul dan memerlukan tindak balas segera daripada ahli Syariah. Saya juga melihat perubahan landskap kewangan Islam ini sebagai satu peluang keemasan untuk para ahli Syariah untuk membuktikan dinamisme ugama Islam sebagai sesuatu yang sentiasa segar dan bergerak mengikut peredaran masa. Justeru, saya mempunyai harapan besar agar peranan yang dimainkan ahli Syariah dapat diperkasakan lagi dan tidak hanya terhad kepada aspek penentuan dan pengawasan pematuhan Syariah semata-mata.

Dalam hubungan ini, saya berpendapat supaya kajian dan pertimbangan terperinci perlu mengambilkira pertimbangan disiplin ilmu yang lain supaya sesuatu ijtihad atau keputusan Syariah yang dibuat akan bersifat komprehensif, inklusif dan praktikal. Ia menjadi lebih penting jika ia melibatkan strategi dan kedudukan ummah dalam sektor ekonomi.  Pengkajian Syariah dengan input dan dapatan daripada disiplin-displin serta variasi ilmu yang pelbagai akan memberi nilai tambah yang tinggi kepada kajian Syariah berkenaan. Usaha ini boleh dilaksanakan menerusi penglibatan aktif golongan profesional dalam proses kajian isu-isu Syariah. Menerusi pendekatan ini, saya yakin kita akan dapat merumus satu ijtihad secara kolektif yang bersifat menyeluruh, berbanding ijtihad yang terpinggir dan eksklusif.

Dalam hal ini, Malaysia telah mengambil keputusan menggalakkan gabungan kepakaran serta pengalaman antara para ahli Syariah dengan para profesional  menerusi jawatankuasa Syariah institusi kewangan Islam. Malah, kita juga menggalakkan ahli Syariah yang layak, dilantik sebagai ahli lembaga pengarah institusi kewangan Islam sebagai ‘jambatan' atau penghubung di antara ahli lembaga dan ahli jawatankuasa Syariah.  Pada masa yang sama, mereka dapat didedahkan dengan suasana operasi dalam pengurusan sesebuah institusi kewangan Islam.  Proses berkongsi dan berbincang ilmu Syariah dan disiplin ilmu Islam yang lain dengan ahli-ahli lembaga pengarah institusi kewangan berkenaan dapat memperkayakan rasional sesuatu keputusan sebelum ia ditetapkan.

Satu lagi aspek yang utama adalah pentingnya diberi penekanan di mana ahli Syariah perlu mengetahui secara mendalam impak ijtihadnya kepada pertumbuhan industri kewangan Islam serta kesannya kepada masyarakat secara umum. Setiap ijtihad seharusnya sentiasa menjurus ke arah harmonisasi dan bukan melebarkan jurang perbezaan.  Jika terdapat jurang perbezaan walaupun hanya persepsi, ia boleh menimbulkan keraguan dan mengurangkan keberkesanan sesuatu keputusan. Dalam konteks ini, sebahagian besar daripada ahli Jawatankuasa Syariah dalam sistem kewangan Islam di Malaysia sedang mengikuti program Shariah Leadership Education (SLE) yang telah dimulakan sejak awal tahun ini. Program ini antara lain bertujuan mendedahkan kepada ahli-ahli Syariah tentang asas-asas kewangan dan memahami peranan dan tanggungjawab mereka dalam mencorakkan hala tuju kewangan Islam di Malaysia.

Objektifnya adalah untuk memastikan semua aspek operasi, perundangan dan Syariah diamblikira sebelum sesuatu keputusan Syariah dibuat.

Aspek Ijtihad dalam Persekitaran Kontemporari 
Perkara kedua yang saya ingin utarakan ialah aspek ijtihad dalam persekitaran kontemporari. Sejajar dengan kematangan sektor kewangan Islam, isu-isu Syariah turut menjadi bertambah kompleks dan mencabar. Dalam hal ini, ijtihad yang dibuat oleh para ahli Syariah pada dasarnya perlu dipaksikan kepada kaedah dan prinsip hukum Syarak. Namun begitu, dalam masa yang sama, ahli-ahli Syariah juga perlu meneliti dan menekuni persekitaran kontemporari yang sentiasa berkembang pesat terutamanya dalam bidang teknologi komunikasi.

 Saya ingin memetik kaedah fiqh iaitu:


yang membawa maksud "hukum ke atas sesuatu perkara itu bergantung kepada perspektif dan tasawwur terhadap perkara tersebut."

 

Malah kaedah fiqh:

menyatakan bahawa "hukum itu boleh berubah mengikut peredaran masa, tempat dan latarbelakangnya". Aplikasi kaedah ini adalah lebih ketara dalam perkara-perkara ijtihadi yang matlamatnya adalah untuk memelihara kemaslahatan ummah. Oleh itu, saya percaya apabila pengkajian Syariah mempertimbangkan latarbelakang kontemporari dan budaya persekitaran, sudah pasti keputusan ijtihad yang dibuat akan lebih substantif dan matang dengan menjunjung prinsip-prinsip Syariah yang unggul.

Dalam masa yang sama, tidak kurang pentingnya juga ialah sebarang keputusan dan resolusi Syariah mestilah didokumenkan secara kemas dan teratur berserta hujah-hujah yang digunapakai dalam menyokong keputusan tersebut. Ianya sangat penting kerana ia merupakan titik permulaan untuk memudahkan perbincangan dalam kalangan pakar-pakar Syariah sama ada di peringkat domestik dan antarabangsa dan memastikan kefahaman dan ketelusan ke arah memahami dan menghargai khazanah ilmu tersebut. Ia juga boleh memberikan panduan dan warisan budaya ilmu kepada generasi akan datang. Dan lebih penting mendokumenkan pendapat dan justifikasi untuk sesuatu rumusan.

 

Semangat Saling Menghormati dalam Kepelbagaian Penafsiran Syariah
Perkara ketiga yang saya ingin kongsikan ialah memupuk semangat saling hormat menghormati dalam menangani kepelbagaian penafsiran Syariah. Memang lumrahnya bidang Syariah khususnya fiqh akan terdapat perbezaan pendapat dan pandangan dalam kalangan ulama tentang penafsiran Syariah. Dalam bidang ibadah, ada kalanya perbezaan pandangan ini menjadi rahmat kepada kita kerana ia dapat memberi jalan keluar kepada sesuatu kerumitan dalam melaksanakan sesuatu amalan ibadah. Tambahan pula, amalan ibadah khusus lebih kepada hubungan kita dengan Allah. Malah dalam sejarah tamadun Islam, perbedaan pendapat dan pandangan merupakan sebab utama peradaban Islam telah berkembang dengan pesatnya.

Dalam konteks muamalat kewangan, perbezaan pendapat pastinya lebih lazim kerana suasana, latarbelakang, budaya, masyarakat yang berbeza pasti akan menghasilkan pelbagai penafsiran dalam satu-satu isu. Dari aspek lain, ia adalah satu perkara positif kerana memberi ruang lingkup yang luas kepada ilmuan Syariah untuk membuat rujukan dan untuk memahami sebab-musabab sesuatu hukum Syariah itu. Walau bagaimanapun, dalam konteks muamalat, ia boleh menimbulkan kesulitan dalam urusan transaksi kerana penafsiran yang berbeza akan menyukarkan pihak-pihak yang ingin berkontrak. Ia lebih ketara khususnya dalam sistem kewangan Islam yang dikawalselia oleh bank pusat, yang pada kebiasaannya ingin menekankan aspek penyeragaman dalam polisi dan amalan kewangan supaya pematuhan di kalangan institusi lebih konsisten.

Sehubungan itu saya ingin menyarankan perkara-perkara berikut yang mungkin boleh menjadi titik permulaan penyelesaian ke atas perkara yang saya sebut tadi:-

  1. Muzakarah ini perlu mempunyai matlamat untuk semua ilmuan bersetuju dalam satu-satu isu Syariah yang penting, yang boleh dijadikan asas dan panduan kepada pengamal kewangan; misalnya semua fuqaha Nusantara bersetuju bahawa kontraktawarruq boleh digunakan dalam keadaan tertentu, dan tidak boleh digunakan dalam keadaan-keadaan lain;
  2. Muzakarah juga boleh bersetuju untuk berbeza pandangan dalam satu-satu isu Syariah, dan mengambil sikap menghormati pandangan berbeza tersebut, malah mempertahankan hak sesuatu jurisdiksi dalam Nusantara ini menggunakan pandangan yang mungkin kontroversial pada pihak yang lain. Contohnya Malaysia mengharuskan penggunaan Bai' Dayn dalam keadaan tertentu. Katakan terdapat jurisdiksi yang tidak bersetuju dengan penggunaan Bai' Dayn oleh Malaysia. Namun keputusan fuqaha Malaysia mengharuskan Bai' Dayn perlu dihormati dan atas semangat rumpun Nusantara akan mempertahankan hak Malaysia untuk menggunakan kontrak berkenaan kerana ia dibuat selaras dengan budaya, amalan serta sistem ekonomi dan perundangan yang sedia ada.
  3. Muzakarah boleh memikirkan untuk bekerjasama bagi membina satu piawaian Syariah yang seragam di peringkat Nusantara. Malaysia telah memulakan inisiatif ini dengan penggubalan 13 standard Syariah, dan alangkah baiknya jika negara Nusantara lain jika dipersetujui dapat membina standard yang sama yang akhirnya dapat digabung dan disatukan sebagai satu standard Syariah yang digunapakai untuk seluruh Nusantara ini, malah boleh menjadi tanda aras (benchmark) kepada negara Islam yang lain.

Penutup
Proses transformasi sektor kewangan Islam yang pesat secara langsung akan mempengaruhi penentuan hukum Syarak terhadap sesuatu isu kontemporari. Perubahan ini memerlukan kesediaan para cendekiawan Syariah untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berinteraksi dengan pelbagai disiplin ilmu dalam memperkaya dan memantapkan ijtihad dengan perspektif baharu berlatarbelakangkan landskap kontemporari. Inovasi ini hanya akan terjana melalui atmosfera keterbukaan minda dan anjakan paradigma, yang berdasarkan kefahaman kepada objektif Syariah yang jelas.

Selaku barisan hadapan kewangan Islam, adalah menjadii tanggungjawab para cendekiawan Syariah untuk menggalakkan amalan terbaik dalam Syariah melalui ijtihad kontemporari yang inklusif, sejajar dengan persekitaran operasi yang berkembang pesat.

Akhir kata, saya berharap agar muzakarah pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang disasarkan. Sekian, saya akhiri ucapan saya dengan kata-kata Imam Ibnu Taimiyyah yang membawa maksud:

"Sesungguhnya antara tunjang utama yang disepakati dalam agama adalah penyatuan hati, persepakatan pandangan dan perdamaian sengketa dengan cara yang baik".

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Kali Ke-Sembilan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Source:  http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=bm_speech&pg=bm_speech_all&ac=563&lang=bm

name issn year language pages author Document
Prinsip Hājah yang Diberikan Kedudukan Darūrah dan Aplikasi dalam Kewangan Islam 2015 Lokmanulhakim Hussain
Konsep Hājah dan Aplikasinya dalam Produk Kewangan Islam: Pengalaman Bank Islam Brunei Darussalam 2015 Abdul Nasir Abdul Rani
Peranan Institusi Perbankan Islam Dalam Pelestarian Wakaf 2015 Mohd Hafiz Fauzi
Conflict of Law or Rules of Mutually Complimentary? 2015 English Mohamad Atho Mudzhar,Muhammad Maksum
Akaun Pelaburan Terhad (RIA) bagi Tujuan Agenda Memperkasakan Ekonomi Bumiputera 0 2015 Mohamad Hud Saleh Huddin
Urgensi Partipasi Masyarakat Dalam Penghimpunan Dana Perbankan Syariah Dan Sharia Issues In Refinancing & Restructuring 2015 Muh. Anwar Ibrahim
The Concept Of Qalb Al-Dayn And Its Current Applications In Islamic Financial Institutions: A Preliminary Overview 2015 English Aznan Hasan
Parameter Fi dan Caj Dalam Produk Kewangan Islam 2015 Mohamed Fairooz Abdul Khir
Al-Hajah allati Tanzilu manzilata adh-dharurah Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Syariah 0 2015 Oni Sahroni
Isu-Isu Syariah Dalam Pembiayaan Dan Penstrukturan Semula 2015 Engku Rabiah Adawiah Engku Ali
Resolusi Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-9 2015 ISRA
Relevansi dan Upaya Pengembangan Asuransi Mikro Syariah di Indonesia 2015 Moch. Muchlasin
Sharia Issues In Refinancing & Restructuring 2015 Fathurrahman DJamil
Produk Berasaskan Equiti dan Pembangunan Sosial-Kaedah Wakaf 2015 Shamsiah Abdul Karim
Pembiayaan Rumah –Musyarakah Mutanaqisah 2015 Arabic Adinah Jamudin
The Importance of Islamic Social Finance (ISF) Sector in the National Socio Economic Development 2015 English Irfan Syauqi Beik
Micro Takaful In Indonesia 2015 English Srikandi Utami
Products Based Microfinance with Indonesia Companies One Village One BMT (IMF) 2015 English Aries Muftie
Pembiayaan Mikro (Micro Financing) Brisyariah 2015 Muhammad Gunawan


Comments

( No comment has been added. )

 

ADVERTISEMENTS

 

 


I-FIKR Sponsors