IRP 36/2012 Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk Pelaburan Emas Di Malaysia  9992

 

RM6.50  RM 9.00

Aktiviti pelaburan emas semakin rancak di Malaysia dan disertai oleh pelbagai golongan termasuk umat Islam. Dari perspektif syariah, produk-produk dan teknik-teknik pelaburan emas perlu menepati prinsip dan hukum syarak, supaya aktiviti kewangan masyarakat Islam tidak terkeluar daripada landasan agama. Kertas kajian ini ditulis bagi menganalisis beberapa produk, pelan dan teknik pelaburan emas yang aktif dijalankan di pasaran berdasarkan prinsip dan hukum-hakam perniagaan emas menurut Islam. Parameter Pelaburan Emas yang diperakukan oleh Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dirujuk sebagai panduan dalam analisis ini. Penulisan kajian ini dibuat dalam tiga bahagian utama. Bahagian pertama menjelaskan pelaburan emas secara umum dari perspektif syarak. Bahagian kedua memaparkan jenis-jenis pelaburan emas yang dijalankan di Malaysia. Bahagian ketiga pula membawakan produk, pelan atau teknik pelaburan emas untuk dianalisis dari sudut syariah dengan berpandukan kepada Parameter Pelaburan Emas. Kertas kerja ini juga memberi panduan dari sudut syariah dan undang-undang tentang isu salah nyata di dalam iklan dan risalah yang kerap berlaku dalam aktiviti pelaburan emas, serta memberi panduan tentang kaedah pelupusan harta haram jika suatu skim pelaburan emas didapati tidak patuh syariah.

Your Cart

Item / Price Qty Subtotal
loading  
REMOVE ALL CHECKOUT

Product Categories

Related products


...

IRP 99/2017 Contra Trading ...

RM10.50

RM 14.00


...

IRP 51/2013 The Concept and...

RM7.50

RM 10.00


...

IRP 52/2013 Instruments for...

RM8.50

RM 11.00


...

IRP 48/2012 The Trend Of Le...

RM7.50

RM 10.00